اکونومی

تولید محتوا
۴۰۰هزار تومان یک ماهه
 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهانه(۱۰۰عدد)
 • تعداد پست ماهیانه(۸عدد)
 • تعداد کلیپ ماهیانه(۲عدد)
 • تعداد استوری ماهیانه(۱۰عدد)
 • تعداد ای جی تی وی(۲عدد)

اکونومی

تولید محتوا
۴۰۰هزار تومان یک ماهه
 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهانه(۲۰۰عدد)
 • تعداد پست ماهیانه(۱۲عدد)
 • تعداد کلیپ ماهیانه(۴عدد)
 • تعداد استوری ماهیانه(۲۰عدد)
 • تعداد ای جی تی وی(۳عدد)

اکونومی

تولید محتوا
۴۰۰هزار تومان یک ماهه
 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهانه(۳۰۰عدد)
 • تعداد پست ماهیانه(۲۴عدد)
 • تعداد کلیپ ماهیانه(۶عدد)
 • تعداد استوری ماهیانه(۳۰عدد)
 • تعداد ای جی تی وی(۴عدد)

طلایی

تولید محتوا
 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهانه(۴۰۰عدد)
 • تعداد پست ماهیانه(۳۰عدد)
 • تعداد کلیپ ماهیانه(۸عدد)
 • تعداد استوری ماهیانه(۴۰عدد)
 • تعداد ای جی تی وی(۵عدد)

اکونومی

تولید محتوا
۴۰۰هزار تومان یک ماهه
 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهانه(۱۰۰عدد)
 • تعداد پست ماهیانه(۸عدد)
 • تعداد کلیپ ماهیانه(۲عدد)
 • تعداد استوری ماهیانه(۱۰عدد)
 • تعداد ای جی تی وی(۲عدد)

اکونومی

تولید محتوا
۴۰۰هزار تومان یک ماهه
 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهانه(۲۰۰عدد)
 • تعداد پست ماهیانه(۱۲عدد)
 • تعداد کلیپ ماهیانه(۴عدد)
 • تعداد استوری ماهیانه(۲۰عدد)
 • تعداد ای جی تی وی(۳عدد)

اکونومی

تولید محتوا
۴۰۰هزار تومان یک ماهه
 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهانه(۳۰۰عدد)
 • تعداد پست ماهیانه(۲۴عدد)
 • تعداد کلیپ ماهیانه(۶عدد)
 • تعداد استوری ماهیانه(۳۰عدد)
 • تعداد ای جی تی وی(۴عدد)

طلایی

تولید محتوا
 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهانه(۴۰۰عدد)
 • تعداد پست ماهیانه(۳۰عدد)
 • تعداد کلیپ ماهیانه(۸عدد)
 • تعداد استوری ماهیانه(۴۰عدد)
 • تعداد ای جی تی وی(۵عدد)

تعرفه های واسه همه رو اینجا ببین

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهیانه
  ۴۰۰
 • تعداد پست ماهیانه
  ۳۰
 • تعداد کلیپ ماهیانه
  ۸
 • تعداد استوری ماهیانه
  ۴۰
 • تعداد ای جی تی وی
  ۵
 • یک ماهه
  ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
  ۴،۹۰۰،۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
  ۹،۴۰۰،۰۰۰ تومان

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهیانه
  ۳۰۰
 • تعداد پست ماهیانه
  ۲۴
 • تعداد کلیپ ماهیانه
  ۶
 • تعداد استوری ماهیانه
  ۳۰
 • تعداد ای جی تی وی
  ۴
 • یک ماهه
  ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان
 • ۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان
 • ۷،۰۰۰،۰۰۰ تومان

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهیانه
  ۲۰۰
 • تعداد پست ماهیانه
  ۱۲
 • تعداد کلیپ ماهیانه
  ۴
 • تعداد استوری ماهیانه
  ۲۰
 • تعداد ای جی تی وی
  ۳
 • یک ماهه
  ۸۰۰،۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
  ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
  ۴،۶۰۰،۰۰۰ تومان

 • تحقیقات بازار شبکه های اجتماعی
 • تهیه قالب اختصاصی
 • طراحی لوگو
 • بهینه سازی در جستجو
 • فالور گیری ماهیانه
  ۱۰۰
 • تعداد پست ماهیانه
  ۸
 • تعداد کلیپ ماهیانه
  ۲
 • تعداد استوری ماهیانه
  ۱۰
 • تعداد ای جی تی وی
  ۲
 • یک ماهه
  ۴۰۰،۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
  ۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
  ۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان


اسلاید یک

اسلاید دو